Галерея
1... 4 5 6 7 8

Ліщинівський психоневрологічний будинок-інтернат Департаменту праці та соціального захисту населення Полтавської обласної державної адміністрації

 

                                                                    ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                        рішення комітету з конкурсних торгів

(протокол  № 50 від 26 вересня 2014 р.)       

Голова комітету з конкурсних торгів

                                                                    _____________  Партика А.С.

                                                                       (підпис) М.П.

 

 

 

ДОКУМЕНТАЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

на закупівлю

 

Автомобіль спеціальної призначеності

(автомобіль швидкої медичної допомоги типу А)

(29.10.5)

 

 

 

 

 

 

 

с. Ліщинівка 2014

 

ЗМІСТ

Витяг

1. Інструкція з підготовки пропозиції конкурсних торгів:

Розділ 1. Загальні положення

Розділ 2. Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів

Розділ 3. Підготовка пропозицій конкурсних торгів

Розділ 4. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів

Розділ 5. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця

Розділ 6. Укладання договору про закупівлю

2. Додаток №1. Кваліфікаційні критерії

3. Додаток №2. «Цінова форма пропозиції конкурсних торгів»

4. Додаток №3. Істотні умови договору

5. Додаток №4.  Технічне завдання на закупівлю автомобіль спеціальної призначеності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Інструкція з підготовки пропозиції конкурсних торгів

 

 Розділ І. Загальні положення

1

2

1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів

Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» (далі - Закон). Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях, визначених Законом

2. Інформація про замовника торгів:

 

- повне найменування:

Ліщинівський психоневрологічний будинок-інтернат Департаменту праці та соціального захисту населення Полтавської обласної державної адміністрації

- місцезнаходження:

. с. Ліщинівка, Кобеляцький р-н, Полтавська обл., 39224

- посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками:

Партика Анна Сергіївна, заступник головного бухгалтера, голова комітету з конкурсних торгів,

тел./факс: (05343) 3-13-12, E-mail: [email protected]         

3. Інформація про предмет закупівлі

 

- найменування предмета закупівлі:

Автомобіль спеціальної призначеності (автомобіль швидкої медичної допомоги типу А) (29.10.5)

- вид предмета закупівлі:

Товар

- місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт):

Місце: за адресою Замовника

Кількість: одна одиниця

- строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт):

Листопад - грудень 2014 року

4. Процедура закупівлі

Відкриті торги

 

5. Недискримінація учасників

Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах

6. Інформація про валюту, у якій повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів

Валютою пропозиції конкурсних торгів є гривня
 

7. Інформація про мову, якою повинна бути складена пропозиція конкурсних торгів

Під час проведення процедури закупівлі всі документи, що готуються замовником, викладаються українською мовою.

Розділ  ІІ. Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів

1. Процедура надання роз'яснень щодо документації конкурсних торгів

Учасник, який отримав документацію конкурсних торгів, має право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до замовника за роз'ясненнями щодо документації конкурсних торгів. Замовник повинен надати роз’яснення на запит протягом трьох днів з дня його отримання всім особам, яким було надано документацію конкурсних торгів.
Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами запитів внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім днів, та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.                                                                       У разі здійснення закупівлі за скороченою процедурою замовник не має права з власної ініціативи чи за результатами запитів вносити зміни до документації конкурсних торгів, крім випадків, коли внесення таких змін необхідне для приведення у відповідність документації конкурсних торгів із вимогами чинного законодавства або такі зміни вимагає рішення органу оскарження. У такому разі замовник зобов’язаний внести відповідні зміни до документації конкурсних торгів та продовжити строк подання пропозиції конкурсних торгів.
У разі несвоєчасного подання замовником роз'яснень щодо змісту документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї змін замовник повинен продовжити строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менш як на сім днів та повідомити про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.
Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до ст. 10 Закону.

2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів

У разі проведення зборів з метою роз'яснення будь-яких запитів щодо документації конкурсних торгів замовник повинен забезпечити ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз'яснень щодо запитів і надсилає його всім особам, яким було подано документацію конкурсних торгів, незалежно від їх присутності на зборах.
Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до ст. 10 Закону.

Розділ  ІІІ. Підготовка пропозицій конкурсних торгів

1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів
*Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством України, за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами)

 

Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою* у запечатаному конверті.
Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну пропозицію конкурсних торгів. У складі пропозиції конкурсних торгів учасник подає цінову пропозицію (Додаток № 2).
Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки*.

Усі копії документів, що входять до складу пропозиції, повинні бути скріплені підписом уповноваженої особи учасника «З оригіналом згідно» та посвідчені печаткою учасника процедури закупівлі*.
Повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання документів, та копією документу, що посвідчує особу.
Пропозиція конкурсних торгів запечатується в одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника процедури закупівлі*.
На конверті повинно бути зазначено:
- повне найменування і місцезнаходження замовника;
- назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів;
- повне найменування (прізвище, ім’я, по-батькові) учасника процедури закупівлі, його місцезнаходження (місце проживання), ідентифікаційний код ЄДРПОУ, номери контактних телефонів;
- маркування: «Не відкривати до 03.11.2014 року 10:00».

Конкурсна форма «Пропозиція» подається у вигляді, наведеному у Додатку № 2 до документації конкурсних торгів. Учасник не повинен відступати від даної форми.

2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника

Пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником процедури закупівлі повинна складатися з:
- документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів;                                                                                            
- інформації про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, в тому числі відповідну технічну специфікацію (у разі потреби – плани, креслення, малюнки чи опис предмета закупівлі);                - документально підтвердженої інформації про їх відповідність кваліфікаційним критеріям.

3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів

Забезпечення пропозиції конкурсних торгів не вимагається

4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів

Забезпечення пропозиції конкурсних торгів не вимагається

5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними

 Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними потягом 120 днів з дати розкриття пропозицій конкурсних торгів. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії пропозицій конкурсних торгів.

Учасник має право:

відхилити таку вимогу;

погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції конкурсних торгів.

 

6. Кваліфікаційні критерії до учасників

При визначені кваліфікаційних критеріїв у документації конкурсних торгів замовник керується переліком кваліфікаційних критеріїв, зазначених у ст. 16 Закону.
Замовником зазначаються кваліфікаційні критерії до учасників відповідно до ст. 16 Закону, вимоги, встановлені ст. 17 Закону, та інформація про спосіб документального підтвердження відповідності учасників встановленим критеріям та вимогам згідно з чинним законодавством України (Додаток № 1).

7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі пропозицій конкурсних торгів документи, які підтверджують відповідність пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі. Додаток 4.

Інформація щодо підтвердження відповідності товару вимогам документації конкурсних торгів повинна містити:

- технічні характеристики з наявним фото предмету закупівлі;

- найменування виробника(ів) продукції, міста та країни походження товару;

- рік виготовлення, гарантійний термін експлуатації;

- Товар повинен відповідати чинним стандартам (ДСТУ7032:2009) або технічним умовам виробника.

 

8. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі, щодо яких можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів

Не передбачено

9. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником

Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її подання. Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються у разі, коли вони отримані замовником до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів.

Розділ  IV. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів

1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів:

 

- спосіб подання пропозицій конкурсних торгів:

Особисто або поштою

 

- місце подання пропозицій конкурсних торгів:

с. Ліщинівка, Кобеляцький р-н, Полтавська обл., 39224, бухгалтерія
 

- кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата, час):

“04”листопада 2014року до 9:00

 

Пропозиції конкурсних торгів, отримані замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, що їх подали.
На запит учасника замовник протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження пропозиції конкурсних торгів із зазначенням дати та часу.

2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів:

 

 

- місце розкриття пропозицій конкурсних торгів:

с. Ліщинівка, Кобеляцький р-н, Полтавська обл., 39224, приймальня

- дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів:

“04” листопада 2014 року о 10:00

До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів замовником допускаються всі учасники або їх уповноважені представники. Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозиції конкурсних торгів.
Повноваження представника учасника підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів: «якщо учасником торгів є фізична особа, то вона повинна мати при собі оригінал документа, що засвідчує його особу», «якщо учасником торгів виступає юридична особа, яку представляє керівник, він повинен надати завірені копії документів, що підтверджують його повноваження, та мати при собі оригінал документа, що засвідчує його особу», «у разі якщо учасника представляє інша особа, необхідно надати довіреність на представництво інтересів учасника та підпис документів, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України, копію документа, який підтверджує повноваження керівника, що підписує довіреність, а також мати при собі оригінал документа, що засвідчує його особу».
Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної пропозиції конкурсних торгів. Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів.
Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складається у день розкриття пропозицій конкурсних торгів за формою затвердженою уповноваженим органом.
Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів підписується членами комітету з конкурсних торгів та учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.
Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та печаткою замовника копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів надається будь-якому учаснику на його запит протягом одного робочого дня з дня отримання такого запиту.
Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів оприлюднюється відповідно до ст. 10 Закону.

Розділ  V. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця

1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію

Замовник має право звернутися до учасників за роз'ясненнями змісту їх пропозицій конкурсних торгів з метою спрощення розгляду та оцінки пропозицій. Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції конкурсних торгів. Замовник проводить оцінку пропозицій конкурсних торгів, які не було відхилено згідно з Законом. 

Оцінка пропозицій конкурсних торгів здійснюється на основі наступного критерію:

Ціна. (питома вага 100%)

Оцінка проводиться згідно з наступною методикою.

Максимально можлива кількість балів дорівнює 100.

Кількість балів по критерію Ціна – 100,00 балів.

Всі пропозиції, оцінені згідно з критерієм оцінки, розташовуються по мірі зменшення значень показника.

Переможцем обирається учасник, пропозиція якого набрала найбільшу кількість балів.

У випадку однакового значення показника, переможець визначається шляхом голосування членів комітету з конкурсних торгів простою більшістю голосів за участю в голосуванні не менш двох третин членів комітету з конкурсних торгів. Якщо результати голосування розділилися порівну, вирішальний голос має голова комітету з конкурсних торгів.

Методика оцінки.

1. Кількість балів за критерієм «Ціна» визначається наступним чином. Пропозиція, значення критерію «Ціна» у якій є найвигіднішою (найменшою), присвоюється максимально можлива кількість балів. Кількість балів для решти пропозицій визначається за формулою:

Бобчисл = Цmin / Цобчисл * 100, де

Бобчисл – обчислювана кількість балів;

Цmin – найнижче значення за критерієм «Ціна» (в гривнах);

Цобчисл – значення поточного критерію пропозиції, кількість балів для якого обчислюється (в гривнах);

100 – максимально можлива кількість балів за критерієм «Ціна».

2. Виправлення арифметичних помилок

Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів під час проведення її оцінки, у порядку, визначеному документацією конкурсних торгів, за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав пропозицію конкурсних торгів. Виявлені арифметичні помилки виправляються замовником у такій послідовності:

а) при розходженні між сумами, вказаними літерами та в цифрах, сума літерами є визначальною;

б) при розходженні між ціною одиниці та підсумковою ціною, одержаною шляхом множення ціни за одиницю на кількість, ціна за одиницю є визначальною, а підсумкова ціна виправляється. Якщо, на погляд замовника, в ціні за одиницю є явне зміщення десяткового розподілювача, в такому випадку призначена підсумкова ціна є визначальною, а ціна за одиницю виправляється. 
Якщо учасник не згоден з виправленням арифметичних помилок, його пропозиція конкурсних торгів відхиляється.

3. Інша інформація

Замовник протягом усього процесу здійснення процедури закупівлі забезпечує конфіденційність інформації, наданої учасниками. Інформація, яка стосується розгляду та оцінки пропозицій конкурсних торгів, надається виключно Уповноваженому органу, органам, що здійснюють державне регулювання та контроль у сфері закупівель, органу оскарження та суду.

Оскарження рішень, дій або бездіяльності замовника здійснюється у порядку, визначеному ст. 18 Закону.

Учасник самостійно несе усі витрати, пов’язані з підготовкою та поданням його пропозиції конкурсних торгів.

Вся інформація, що стосується процедури закупівлі подається замовником і учасниками у письмовій формі. У разі якщо замовник та учасники під час проведення процедури закупівлі надали інформацію в іншій формі, ніж письмова (факсимільний зв'язок, E-mail, тощо) зміст такої інформації повинен бути ними письмово підтверджений.

Замовник безоплатно надсилає або надає документацію конкурсних торгів особі (фізичній/юридичній), яка зробила запит на її отримання, протягом трьох робочих днів з дня отримання від фізичної/юридичної особи відповідного запиту.

Документація конкурсних торгів може бути безоплатно отримана кожною фізичною/юридичною особою на веб-порталі Уповноваженого органу.

Учасник визначає ціни пропозиції конкурсних торгів на товари, які він пропонує поставити за договором, з урахуванням витрат на транспортування, страхування, навантаження, розвантаження, сплату податків і зборів (обов’язкових платежів), митних тарифів та усіх інших витрат.

В пропозиції конкурсних торгів ціни вказуються за кожну одиницю виміру товару, який пропонується для постачання, вартість кожного найменування із урахуванням кількості, зазначеної в технічних вимогах та остаточно виводиться підсумкова ціна пропозиції конкурсних торгів.

Вартість пропозиції конкурсних торгів та всі інші ціни повинні бути чітко визначені.

Учасник відповідає за одержання всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів (у тому числі експортних та імпортних) на товар, який пропонується постачати за договором, та інших документів, пов’язаних із поданням пропозиції конкурсних торгів, та самостійно несе всі витрати на їх отримання.

Витрати учасника, пов’язані з підготовкою та поданням пропозиції конкурсних торгів не відшкодовуються (в тому числі і у разі відміни торгів чи визнання торгів такими, що не відбулися).

Відповідальність за достовірність наданої інформації в своїй пропозиції конкурсних торгів несе учасник.   

У всіх випадках, що не зазначені у документації конкурсних торгів, замовник керується Законом, а також іншими чинними нормативно-правовими актами України.

4. Відхилення пропозицій конкурсних торгів

Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів, у разі якщо:
1) учасник:
не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим ст. 16 Закону;
не погоджується з виправленням виявленої замовником арифметичної помилки;
2) наявні підстави, зазначені у ст. 17 та ч. 7 ст. 28 Закону;
3) пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів.
Інформація про відхилення пропозиції конкурсних торгів із зазначенням підстави надсилається учаснику, пропозиція якого відхилена протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення та оприлюднюється відповідно до ст. 10 Закону.

5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися

Замовник відміняє торги у разі:
відсутності подальшої потреби у закупівлі товарів, робіт;
неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель;
виявлення факту змови учасників;
порушення порядку публікації оголошення про проведення процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати процедури закупівлі, передбаченого Законом;
подання для участі у них менше двох пропозицій конкурсних торгів;
відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з Законом;
якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників.
Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися, у разі якщо:
ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі;
здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок непереборної сили.
Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, надсилається замовником Уповноваженому органу та усім учасникам протягом трьох робочих днів з дня прийняття замовником відповідного рішення та оприлюднюється відповідно до ст. 10 Закону.

Розділ  VI. Укладання договору про закупівлю

1. Терміни укладання договору

У день визначення переможця замовник акцептує пропозицію конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки.

Протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про визначення переможця замовник надсилає переможцю торгів повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, а всім учасникам – письмове повідомлення про результати торгів із зазначенням найменування та місцезнаходження учасника-переможця, пропозицію конкурсних торгів якого визнано найбільш економічно вигідною за результатами оцінки.

Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції, але не раніше ніж через 14 днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.

2. Істотні умови, які обов'язково включаються до договору про закупівлю

Договір про закупівлю укладається у письмовій формі відповідно до положень Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України з урахуванням особливостей, визначених у ст. 40 Закону.

Учасник-переможець процедури закупівлі при укладанні договору повинен надати дозвіл або ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання такого дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено чинним законодавством України.

Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту пропозиції конкурсних торгів переможця процедури закупівлі та не повинні змінюватися після підписання договору про закупівлю до повного виконання зобов’язань сторонами, крім випадків зменшення обсягів закупівлі залежно від реального фінансування видатків та узгодженого зменшення сторонами договору ціни договору про закупівлю.

Предмет договору (найменування, номенклатура, асортимент);

 1. кількість товарів, робіт і послуг та вимоги щодо їх якості;
 2. порядок здійснення оплати;
 3. ціна договору;
 4. термін та місце поставки товарів;
 5. строк дії договору;
 6. права та обов'язки сторін;
 7. зазначення умови щодо можливості зменшення обсягів закупівлі залежно від реального фінансування видатків;
 8. відповідальність сторін (Додаток № 3 )

3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю

У разі письмової відмови переможця торгів підписати договір про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів або не укладення договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений Законом, замовник повторно визначає найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув.

4. Забезпечення виконання договору про закупівлю

Забезпечення виконання договору не вимагається

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТОК 1

КВАЛІФІКАЦІЙНІ КРИТЕРІЇ

Кваліфікаційні критерії та документи, що додаються в складі пропозиції:

1. Для підтвердження фінансової спроможності: копію балансу (за останній звітний період)*, звіту про фінансові результати (за останній звітний період)*, звіту про рух грошових коштів (за останній звітний період)*, оригінал довідки з обслуговуючого банку про відсутність простроченої заборгованості за кредитами, дійсної на момент розкриття пропозиції.

2. Інформаційна довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації (зазначити посади, П.І.Б., досвід роботи).

3. Копія Статуту або іншого установчого документу (для юридичних осіб).

4. Копія свідоцтва про державну реєстрацію.

5. Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду та паспорту (для фізичних осіб).

6. Оригінал довідки щодо відсутності рішення про порушення проти суб’єкта господарювання справи про банкрутство чи визнання його в установленому порядку банкрутом дійсної на момент розкриття пропозицій.

  7. Оригінал довідки з ДПІ про відсутність заборгованості перед бюджетом, дійсної на момент розкриття пропозицій.

8. Довідка у довільній формі, що містить інформацію про наявність у учасника відповідного обладнання та матеріально-технічної бази для поставки товару.

9. Завірені копії договорів (не менше двох) на постачання аналогічної продукції.

 

* У разі, якщо учасник відповідно до норм чинного законодавства України не зобов’язаний складати вказані документи, такий учасник подає інші фінансові документи, що є документами фінансової звітності та зазначає інформацію про законодавчі підстави для їх ведення. Учасник за власним бажанням може надати додаткові матеріали про його відповідність кваліфікаційним критеріям.

 


 

 ДОДАТОК 2

«Цінова пропозиція конкурсних торгів»

Ми, (назва Учасника), ____________________________________________ надаємо свою пропозицію щодо участі у торгах на закупівлю _____________________________________ згідно з технічним завданням Замовника торгів.

 1. Повне найменування учасника _____________________________________________________;
 2. Адреса (місцезнаходження) ________________________________________________________;
 3. Тел./факс _______________________________________________________________________;
 4. Керівництво (прізвище, ім’я по батькові) _____________________________________________;
 5. Форма власності та організаційно – правова форма підприємства (організації) ____________________________________________________________________________.

 

Вивчивши тендерну документацію та технічне завдання (надалі ТЗ), на виконання зазначеного вище, ми, уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та Договору на умовах, зазначених у пропозиції:

 

Найменування товару

Одиниці виміру

Кількість

Ціна за одиницю, грн., без ПДВ

Ціна за одиницю, грн., з ПДВ

Загальна вартість, грн., без ПДВ

Загальна вартість, грн., з ПДВ

 

 

 

 

 

 

 

Вартість пропозиції                                                                                                                                        

1. До акцепту нашої тендерної пропозиції, Ваша тендерна документація разом з нашою пропозицією (за умови її відповідності всім вимогам) мають силу попереднього Договору між нами. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов'язання виконати всі умови, передбачені Договором.

2. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом  90 кал. днів з дня розкриття тендерних пропозицій, встановленого Вами. Наша пропозиція буде обов'язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.

3. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі пропозиції конкурсних торгів згідно з умовами документації, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.

4. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми зобов'язуємося підписати Договір із замовником не раніше ніж через 5 днів з дня публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, але не пізніше ніж через 14 днів з дня акцепту.

         5.  Договір про закупівлю набирає чинності з дня його підсисання.

         6.  Умови та порядок розрахунків: розрахунки за поставлений товар здійснюються по факту поставки не пізніше як через 45 календарних днів з моменту поставки.

  7. Ми гарантуємо зменшення цін на товар у випадку відповідного зменшення ринкових цін.

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи учасника, завірені печаткою.

 

 

 

 

ДОДАТОК 3

 

ІСТОТНІ УМОВИ ДОГОВОРУ

1. Умови договору після підписання сторонами не змінюються, крім випадків зменшення обсягів закупівлі залежно від реального фінансування видатків та узгодженого зменшення сторонами ціни договору про закупівлю.

2. Умови оплати - протягом 30 днів після поставки товару. Оплата товарів, робіт та послуг здійснюється на підставі документів, що підтверджують факт їх отримання та виконання.

3. Умови поставки - виключно в асортименті та в обсязі, зазначених у заяві замовника.

4. Ціни на товар встановлюються в національній валюті України з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, витрат на транспортування, страхування, навантаження, розвантаження, сплату митних тарифів, усіх інших витрат.

 

5. Приймання-передача товару здійснюється згідно товаросупровідних документів (накладних) на товар, які підписуються уповноваженими представниками сторін; по якості – відповідно до документів, які засвідчують якість товару.

6. Договір набирає чинності з моменту його підписання і буде діяти до 31.12.2014 р., а у частині грошових зобов’язань – до повного виконання.

7. За даним Договором учасник несе відповідальність за несвоєчасну поставку та за якість товару, що постачається. У разі затримки поставки товару або поставки не в повному обсязі, заявленому замовником, учасник сплачує неустойку у розмірі облікової ставки НБУ  від суми непоставленого товару за кожний день затримки.

 

7.1. Сплата пені не звільняє сторону від виконання прийнятих на себе зобов’язань по Договору.

 

7.2. У випадках не передбачених цим Договором, сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

 

8. Істотно умови договору не повинні змінюватися після його підписання, до повного виконання зобов’язань сторін.

 

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи учасника, завірені печаткою.


 

ДОДАТОК 4

 

Технічні вимоги до автомобіля швидкої медичної допомоги типу А

 

п/п

 

Найменування параметри

1

Доставка Автомобіля до місця поставки Замовника  торгів повинна бути включена в вартість.

3

Рік виготовлення автомобіля  - не пізніше 2012 року (вказати).

4

Термін гарантійного обслуговування –

для шасі автомобіля -  не менше 24 місяців, або 100 000,0 км пробігу,

 

5

Відповідність Товару вимогам ДСТУ 7032:2009

6

Модель автомобіля (вказати)

7

На момент постачання Автомобіль повинни супроводжуватися усіма документами необхідними для реєстрації  у ДАІ

 

 

 

 

Предмет закупівлі: Автомобіль спеціальної призначеності (2910.5)

1

Автомобіль швидкої медичної допомоги, який розроблено та обладнано для транспортування пацієнтів, у стані яких не передбачають змін, що можуть призвести до переходу в стан екстрених пацієнтів.

2

Автомобіль швидкої медичної допомоги мають відповідати всім обов'язковим вимогам до цих транспортних засобів, встановленим законодавством України.

3

Вимоги до автомобіля:

-двигун (Євро – 3)

- звукоізоляція, тепло ізоляція салону

-перегородка між медичним салоном і кабіною водія повинна бути обладнана зсувним вікном

-система обігріву та охолодження медичного салону (кондиціонер)

- трьох місна кабіна з передніми комфортабельним сидіннями з підголовниками, медчний салон три комфортабельні сидіння та бокова лавка.

- Автомобіль повинен бути оснащений двома порошковими вогнегасниками , один з яких розміщують у кабіні в легкодоступному для водія місці, другий — у медичному салоні так, щоб на нього не потрапляли сонячні промені.

 

Ліщинівський психоневрологічний будинок-інтернат Департаменту праці та соціального захисту населення Полтавської обласної державної адміністрації

 

                                                                    ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                        рішення комітету з конкурсних торгів

(протокол  № 50 від 26 вересня 2014 р.)       

Голова комітету з конкурсних торгів

                                                                    _____________  Партика А.С.

                                                                       (підпис) М.П.

 

 

 

ДОКУМЕНТАЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

на закупівлю

 

Автомобіль спеціальної призначеності

(автомобіль швидкої медичної допомоги типу А)

(29.10.5)

 

 

 

 

 

 

 

с. Ліщинівка 2014

 

ЗМІСТ

Витяг

1. Інструкція з підготовки пропозиції конкурсних торгів:

Розділ 1. Загальні положення

Розділ 2. Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів

Розділ 3. Підготовка пропозицій конкурсних торгів

Розділ 4. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів

Розділ 5. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця

Розділ 6. Укладання договору про закупівлю

2. Додаток №1. Кваліфікаційні критерії

3. Додаток №2. «Цінова форма пропозиції конкурсних торгів»

4. Додаток №3. Істотні умови договору

5. Додаток №4.  Технічне завдання на закупівлю автомобіль спеціальної призначеності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Інструкція з підготовки пропозиції конкурсних торгів

 

 Розділ І. Загальні положення

1

2

1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів

Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» (далі - Закон). Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях, визначених Законом

2. Інформація про замовника торгів:

 

- повне найменування:

Ліщинівський психоневрологічний будинок-інтернат Департаменту праці та соціального захисту населення Полтавської обласної державної адміністрації

- місцезнаходження:

. с. Ліщинівка, Кобеляцький р-н, Полтавська обл., 39224

- посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками:

Партика Анна Сергіївна, заступник головного бухгалтера, голова комітету з конкурсних торгів,

тел./факс: (05343) 3-13-12, E-mail: [email protected]         

3. Інформація про предмет закупівлі

 

- найменування предмета закупівлі:

Автомобіль спеціальної призначеності (автомобіль швидкої медичної допомоги типу А) (29.10.5)

- вид предмета закупівлі:

Товар

- місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт):

Місце: за адресою Замовника

Кількість: одна одиниця

- строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт):

Листопад - грудень 2014 року

4. Процедура закупівлі

Відкриті торги

 

5. Недискримінація учасників

Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах

6. Інформація про валюту, у якій повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів

Валютою пропозиції конкурсних торгів є гривня
 

7. Інформація про мову, якою повинна бути складена пропозиція конкурсних торгів

Під час проведення процедури закупівлі всі документи, що готуються замовником, викладаються українською мовою.

Розділ  ІІ. Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів

1. Процедура надання роз'яснень щодо документації конкурсних торгів

Учасник, який отримав документацію конкурсних торгів, має право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до замовника за роз'ясненнями щодо документації конкурсних торгів. Замовник повинен надати роз’яснення на запит протягом трьох днів з дня його отримання всім особам, яким було надано документацію конкурсних торгів.
Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами запитів внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім днів, та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.                                                                       У разі здійснення закупівлі за скороченою процедурою замовник не має права з власної ініціативи чи за результатами запитів вносити зміни до документації конкурсних торгів, крім випадків, коли внесення таких змін необхідне для приведення у відповідність документації конкурсних торгів із вимогами чинного законодавства або такі зміни вимагає рішення органу оскарження. У такому разі замовник зобов’язаний внести відповідні зміни до документації конкурсних торгів та продовжити строк подання пропозиції конкурсних торгів.
У разі несвоєчасного подання замовником роз'яснень щодо змісту документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї змін замовник повинен продовжити строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менш як на сім днів та повідомити про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.
Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до ст. 10 Закону.

2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів

У разі проведення зборів з метою роз'яснення будь-яких запитів щодо документації конкурсних торгів замовник повинен забезпечити ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз'яснень щодо запитів і надсилає його всім особам, яким було подано документацію конкурсних торгів, незалежно від їх присутності на зборах.
Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до ст. 10 Закону.

Розділ  ІІІ. Підготовка пропозицій конкурсних торгів

1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів
*Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством України, за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами)

 

Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою* у запечатаному конверті.
Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну пропозицію конкурсних торгів. У складі пропозиції конкурсних торгів учасник подає цінову пропозицію (Додаток № 2).
Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки*.

Усі копії документів, що входять до складу пропозиції, повинні бути скріплені підписом уповноваженої особи учасника «З оригіналом згідно» та посвідчені печаткою учасника процедури закупівлі*.
Повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання документів, та копією документу, що посвідчує особу.
Пропозиція конкурсних торгів запечатується в одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника процедури закупівлі*.
На конверті повинно бути зазначено:
- повне найменування і місцезнаходження замовника;
- назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів;
- повне найменування (прізвище, ім’я, по-батькові) учасника процедури закупівлі, його місцезнаходження (місце проживання), ідентифікаційний код ЄДРПОУ, номери контактних телефонів;
- маркування: «Не відкривати до 03.11.2014 року 10:00».

Конкурсна форма «Пропозиція» подається у вигляді, наведеному у Додатку № 2 до документації конкурсних торгів. Учасник не повинен відступати від даної форми.

2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника

Пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником процедури закупівлі повинна складатися з:
- документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів;                                                                                            
- інформації про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, в тому числі відповідну технічну специфікацію (у разі потреби – плани, креслення, малюнки чи опис предмета закупівлі);                - документально підтвердженої інформації про їх відповідність кваліфікаційним критеріям.

3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів

Забезпечення пропозиції конкурсних торгів не вимагається

4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів

Забезпечення пропозиції конкурсних торгів не вимагається

5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними

 Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними потягом 120 днів з дати розкриття пропозицій конкурсних торгів. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії пропозицій конкурсних торгів.

Учасник має право:

відхилити таку вимогу;

погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції конкурсних торгів.

 

6. Кваліфікаційні критерії до учасників

При визначені кваліфікаційних критеріїв у документації конкурсних торгів замовник керується переліком кваліфікаційних критеріїв, зазначених у ст. 16 Закону.
Замовником зазначаються кваліфікаційні критерії до учасників відповідно до ст. 16 Закону, вимоги, встановлені ст. 17 Закону, та інформація про спосіб документального підтвердження відповідності учасників встановленим критеріям та вимогам згідно з чинним законодавством України (Додаток № 1).

7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі пропозицій конкурсних торгів документи, які підтверджують відповідність пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі. Додаток 4.

Інформація щодо підтвердження відповідності товару вимогам документації конкурсних торгів повинна містити:

- технічні характеристики з наявним фото предмету закупівлі;

- найменування виробника(ів) продукції, міста та країни походження товару;

- рік виготовлення, гарантійний термін експлуатації;

- Товар повинен відповідати чинним стандартам (ДСТУ7032:2009) або технічним умовам виробника.

 

8. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі, щодо яких можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів

Не передбачено

9. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником

Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її подання. Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються у разі, коли вони отримані замовником до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів.

Розділ  IV. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів

1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів:

 

- спосіб подання пропозицій конкурсних торгів:

Особисто або поштою

 

- місце подання пропозицій конкурсних торгів:

с. Ліщинівка, Кобеляцький р-н, Полтавська обл., 39224, бухгалтерія
 

- кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата, час):

“04”листопада 2014року до 9:00

 

Пропозиції конкурсних торгів, отримані замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, що їх подали.
На запит учасника замовник протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження пропозиції конкурсних торгів із зазначенням дати та часу.

2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів:

 

 

- місце розкриття пропозицій конкурсних торгів:

с. Ліщинівка, Кобеляцький р-н, Полтавська обл., 39224, приймальня

- дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів:

“04” листопада 2014 року о 10:00

До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів замовником допускаються всі учасники або їх уповноважені представники. Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозиції конкурсних торгів.
Повноваження представника учасника підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів: «якщо учасником торгів є фізична особа, то вона повинна мати при собі оригінал документа, що засвідчує його особу», «якщо учасником торгів виступає юридична особа, яку представляє керівник, він повинен надати завірені копії документів, що підтверджують його повноваження, та мати при собі оригінал документа, що засвідчує його особу», «у разі якщо учасника представляє інша особа, необхідно надати довіреність на представництво інтересів учасника та підпис документів, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України, копію документа, який підтверджує повноваження керівника, що підписує довіреність, а також мати при собі оригінал документа, що засвідчує його особу».
Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної пропозиції конкурсних торгів. Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів.
Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складається у день розкриття пропозицій конкурсних торгів за формою затвердженою уповноваженим органом.
Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів підписується членами комітету з конкурсних торгів та учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.
Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та печаткою замовника копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів надається будь-якому учаснику на його запит протягом одного робочого дня з дня отримання такого запиту.
Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів оприлюднюється відповідно до ст. 10 Закону.

Розділ  V. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця

1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію

Замовник має право звернутися до учасників за роз'ясненнями змісту їх пропозицій конкурсних торгів з метою спрощення розгляду та оцінки пропозицій. Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції конкурсних торгів. Замовник проводить оцінку пропозицій конкурсних торгів, які не було відхилено згідно з Законом. 

Оцінка пропозицій конкурсних торгів здійснюється на основі наступного критерію:

Ціна. (питома вага 100%)

Оцінка проводиться згідно з наступною методикою.

Максимально можлива кількість балів дорівнює 100.

Кількість балів по критерію Ціна – 100,00 балів.

Всі пропозиції, оцінені згідно з критерієм оцінки, розташовуються по мірі зменшення значень показника.

Переможцем обирається учасник, пропозиція якого набрала найбільшу кількість балів.

У випадку однакового значення показника, переможець визначається шляхом голосування членів комітету з конкурсних торгів простою більшістю голосів за участю в голосуванні не менш двох третин членів комітету з конкурсних торгів. Якщо результати голосування розділилися порівну, вирішальний голос має голова комітету з конкурсних торгів.

Методика оцінки.

1. Кількість балів за критерієм «Ціна» визначається наступним чином. Пропозиція, значення критерію «Ціна» у якій є найвигіднішою (найменшою), присвоюється максимально можлива кількість балів. Кількість балів для решти пропозицій визначається за формулою:

Бобчисл = Цmin / Цобчисл * 100, де

Бобчисл – обчислювана кількість балів;

Цmin – найнижче значення за критерієм «Ціна» (в гривнах);

Цобчисл – значення поточного критерію пропозиції, кількість балів для якого обчислюється (в гривнах);

100 – максимально можлива кількість балів за критерієм «Ціна».

2. Виправлення арифметичних помилок

Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів під час проведення її оцінки, у порядку, визначеному документацією конкурсних торгів, за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав пропозицію конкурсних торгів. Виявлені арифметичні помилки виправляються замовником у такій послідовності:

а) при розходженні між сумами, вказаними літерами та в цифрах, сума літерами є визначальною;

б) при розходженні між ціною одиниці та підсумковою ціною, одержаною шляхом множення ціни за одиницю на кількість, ціна за одиницю є визначальною, а підсумкова ціна виправляється. Якщо, на погляд замовника, в ціні за одиницю є явне зміщення десяткового розподілювача, в такому випадку призначена підсумкова ціна є визначальною, а ціна за одиницю виправляється. 
Якщо учасник не згоден з виправленням арифметичних помилок, його пропозиція конкурсних торгів відхиляється.

3. Інша інформація

Замовник протягом усього процесу здійснення процедури закупівлі забезпечує конфіденційність інформації, наданої учасниками. Інформація, яка стосується розгляду та оцінки пропозицій конкурсних торгів, надається виключно Уповноваженому органу, органам, що здійснюють державне регулювання та контроль у сфері закупівель, органу оскарження та суду.

Оскарження рішень, дій або бездіяльності замовника здійснюється у порядку, визначеному ст. 18 Закону.

Учасник самостійно несе усі витрати, пов’язані з підготовкою та поданням його пропозиції конкурсних торгів.

Вся інформація, що стосується процедури закупівлі подається замовником і учасниками у письмовій формі. У разі якщо замовник та учасники під час проведення процедури закупівлі надали інформацію в іншій формі, ніж письмова (факсимільний зв'язок, E-mail, тощо) зміст такої інформації повинен бути ними письмово підтверджений.

Замовник безоплатно надсилає або надає документацію конкурсних торгів особі (фізичній/юридичній), яка зробила запит на її отримання, протягом трьох робочих днів з дня отримання від фізичної/юридичної особи відповідного запиту.

Документація конкурсних торгів може бути безоплатно отримана кожною фізичною/юридичною особою на веб-порталі Уповноваженого органу.

Учасник визначає ціни пропозиції конкурсних торгів на товари, які він пропонує поставити за договором, з урахуванням витрат на транспортування, страхування, навантаження, розвантаження, сплату податків і зборів (обов’язкових платежів), митних тарифів та усіх інших витрат.

В пропозиції конкурсних торгів ціни вказуються за кожну одиницю виміру товару, який пропонується для постачання, вартість кожного найменування із урахуванням кількості, зазначеної в технічних вимогах та остаточно виводиться підсумкова ціна пропозиції конкурсних торгів.

Вартість пропозиції конкурсних торгів та всі інші ціни повинні бути чітко визначені.

Учасник відповідає за одержання всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів (у тому числі експортних та імпортних) на товар, який пропонується постачати за договором, та інших документів, пов’язаних із поданням пропозиції конкурсних торгів, та самостійно несе всі витрати на їх отримання.

Витрати учасника, пов’язані з підготовкою та поданням пропозиції конкурсних торгів не відшкодовуються (в тому числі і у разі відміни торгів чи визнання торгів такими, що не відбулися).

Відповідальність за достовірність наданої інформації в своїй пропозиції конкурсних торгів несе учасник.   

У всіх випадках, що не зазначені у документації конкурсних торгів, замовник керується Законом, а також іншими чинними нормативно-правовими актами України.

4. Відхилення пропозицій конкурсних торгів

Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів, у разі якщо:
1) учасник:
не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим ст. 16 Закону;
не погоджується з виправленням виявленої замовником арифметичної помилки;
2) наявні підстави, зазначені у ст. 17 та ч. 7 ст. 28 Закону;
3) пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів.
Інформація про відхилення пропозиції конкурсних торгів із зазначенням підстави надсилається учаснику, пропозиція якого відхилена протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення та оприлюднюється відповідно до ст. 10 Закону.

5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися

Замовник відміняє торги у разі:
відсутності подальшої потреби у закупівлі товарів, робіт;
неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель;
виявлення факту змови учасників;
порушення порядку публікації оголошення про проведення процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати процедури закупівлі, передбаченого Законом;
подання для участі у них менше двох пропозицій конкурсних торгів;
відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з Законом;
якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників.
Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися, у разі якщо:
ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі;
здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок непереборної сили.
Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, надсилається замовником Уповноваженому органу та усім учасникам протягом трьох робочих днів з дня прийняття замовником відповідного рішення та оприлюднюється відповідно до ст. 10 Закону.

Розділ  VI. Укладання договору про закупівлю

1. Терміни укладання договору

У день визначення переможця замовник акцептує пропозицію конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки.

Протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про визначення переможця замовник надсилає переможцю торгів повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, а всім учасникам – письмове повідомлення про результати торгів із зазначенням найменування та місцезнаходження учасника-переможця, пропозицію конкурсних торгів якого визнано найбільш економічно вигідною за результатами оцінки.

Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції, але не раніше ніж через 14 днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.

2. Істотні умови, які обов'язково включаються до договору про закупівлю

Договір про закупівлю укладається у письмовій формі відповідно до положень Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України з урахуванням особливостей, визначених у ст. 40 Закону.

Учасник-переможець процедури закупівлі при укладанні договору повинен надати дозвіл або ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання такого дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено чинним законодавством України.

Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту пропозиції конкурсних торгів переможця процедури закупівлі та не повинні змінюватися після підписання договору про закупівлю до повного виконання зобов’язань сторонами, крім випадків зменшення обсягів закупівлі залежно від реального фінансування видатків та узгодженого зменшення сторонами договору ціни договору про закупівлю.

Предмет договору (найменування, номенклатура, асортимент);

 1. кількість товарів, робіт і послуг та вимоги щодо їх якості;
 2. порядок здійснення оплати;
 3. ціна договору;
 4. термін та місце поставки товарів;
 5. строк дії договору;
 6. права та обов'язки сторін;
 7. зазначення умови щодо можливості зменшення обсягів закупівлі залежно від реального фінансування видатків;
 8. відповідальність сторін (Додаток № 3 )

3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю

У разі письмової відмови переможця торгів підписати договір про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів або не укладення договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений Законом, замовник повторно визначає найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув.

4. Забезпечення виконання договору про закупівлю

Забезпечення виконання договору не вимагається

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТОК 1

КВАЛІФІКАЦІЙНІ КРИТЕРІЇ

Кваліфікаційні критерії та документи, що додаються в складі пропозиції:

1. Для підтвердження фінансової спроможності: копію балансу (за останній звітний період)*, звіту про фінансові результати (за останній звітний період)*, звіту про рух грошових коштів (за останній звітний період)*, оригінал довідки з обслуговуючого банку про відсутність простроченої заборгованості за кредитами, дійсної на момент розкриття пропозиції.

2. Інформаційна довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації (зазначити посади, П.І.Б., досвід роботи).

3. Копія Статуту або іншого установчого документу (для юридичних осіб).

4. Копія свідоцтва про державну реєстрацію.

5. Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду та паспорту (для фізичних осіб).

6. Оригінал довідки щодо відсутності рішення про порушення проти суб’єкта господарювання справи про банкрутство чи визнання його в установленому порядку банкрутом дійсної на момент розкриття пропозицій.

  7. Оригінал довідки з ДПІ про відсутність заборгованості перед бюджетом, дійсної на момент розкриття пропозицій.

8. Довідка у довільній формі, що містить інформацію про наявність у учасника відповідного обладнання та матеріально-технічної бази для поставки товару.

9. Завірені копії договорів (не менше двох) на постачання аналогічної продукції.

 

* У разі, якщо учасник відповідно до норм чинного законодавства України не зобов’язаний складати вказані документи, такий учасник подає інші фінансові документи, що є документами фінансової звітності та зазначає інформацію про законодавчі підстави для їх ведення. Учасник за власним бажанням може надати додаткові матеріали про його відповідність кваліфікаційним критеріям.

 


 

 ДОДАТОК 2

«Цінова пропозиція конкурсних торгів»

Ми, (назва Учасника), ____________________________________________ надаємо свою пропозицію щодо участі у торгах на закупівлю _____________________________________ згідно з технічним завданням Замовника торгів.

 1. Повне найменування учасника _____________________________________________________;
 2. Адреса (місцезнаходження) ________________________________________________________;
 3. Тел./факс _______________________________________________________________________;
 4. Керівництво (прізвище, ім’я по батькові) _____________________________________________;
 5. Форма власності та організаційно – правова форма підприємства (організації) ____________________________________________________________________________.

 

Вивчивши тендерну документацію та технічне завдання (надалі ТЗ), на виконання зазначеного вище, ми, уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та Договору на умовах, зазначених у пропозиції:

 

Найменування товару

Одиниці виміру

Кількість

Ціна за одиницю, грн., без ПДВ

Ціна за одиницю, грн., з ПДВ

Загальна вартість, грн., без ПДВ

Загальна вартість, грн., з ПДВ

 

 

 

 

 

 

 

Вартість пропозиції                                                                                                                                        

1. До акцепту нашої тендерної пропозиції, Ваша тендерна документація разом з нашою пропозицією (за умови її відповідності всім вимогам) мають силу попереднього Договору між нами. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов'язання виконати всі умови, передбачені Договором.

2. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом  90 кал. днів з дня розкриття тендерних пропозицій, встановленого Вами. Наша пропозиція буде обов'язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.

3. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі пропозиції конкурсних торгів згідно з умовами документації, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.

4. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми зобов'язуємося підписати Договір із замовником не раніше ніж через 5 днів з дня публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, але не пізніше ніж через 14 днів з дня акцепту.

         5.  Договір про закупівлю набирає чинності з дня його підсисання.

         6.  Умови та порядок розрахунків: розрахунки за поставлений товар здійснюються по факту поставки не пізніше як через 45 календарних днів з моменту поставки.

  7. Ми гарантуємо зменшення цін на товар у випадку відповідного зменшення ринкових цін.

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи учасника, завірені печаткою.

 

 

 

 

ДОДАТОК 3

 

ІСТОТНІ УМОВИ ДОГОВОРУ

1. Умови договору після підписання сторонами не змінюються, крім випадків зменшення обсягів закупівлі залежно від реального фінансування видатків та узгодженого зменшення сторонами ціни договору про закупівлю.

2. Умови оплати - протягом 30 днів після поставки товару. Оплата товарів, робіт та послуг здійснюється на підставі документів, що підтверджують факт їх отримання та виконання.

3. Умови поставки - виключно в асортименті та в обсязі, зазначених у заяві замовника.

4. Ціни на товар встановлюються в національній валюті України з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, витрат на транспортування, страхування, навантаження, розвантаження, сплату митних тарифів, усіх інших витрат.

 

5. Приймання-передача товару здійснюється згідно товаросупровідних документів (накладних) на товар, які підписуються уповноваженими представниками сторін; по якості – відповідно до документів, які засвідчують якість товару.

6. Договір набирає чинності з моменту його підписання і буде діяти до 31.12.2014 р., а у частині грошових зобов’язань – до повного виконання.

7. За даним Договором учасник несе відповідальність за несвоєчасну поставку та за якість товару, що постачається. У разі затримки поставки товару або поставки не в повному обсязі, заявленому замовником, учасник сплачує неустойку у розмірі облікової ставки НБУ  від суми непоставленого товару за кожний день затримки.

 

7.1. Сплата пені не звільняє сторону від виконання прийнятих на себе зобов’язань по Договору.

 

7.2. У випадках не передбачених цим Договором, сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

 

8. Істотно умови договору не повинні змінюватися після його підписання, до повного виконання зобов’язань сторін.

 

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи учасника, завірені печаткою.


 

ДОДАТОК 4

 

Технічні вимоги до автомобіля швидкої медичної допомоги типу А

 

п/п

 

Найменування параметри

1

Доставка Автомобіля до місця поставки Замовника  торгів повинна бути включена в вартість.

3

Рік виготовлення автомобіля  - не пізніше 2012 року (вказати).

4

Термін гарантійного обслуговування –

для шасі автомобіля -  не менше 24 місяців, або 100 000,0 км пробігу,

 

5

Відповідність Товару вимогам ДСТУ 7032:2009

6

Модель автомобіля (вказати)

7

На момент постачання Автомобіль повинни супроводжуватися усіма документами необхідними для реєстрації  у ДАІ

 

 

 

 

Предмет закупівлі: Автомобіль спеціальної призначеності (2910.5)

1

Автомобіль швидкої медичної допомоги, який розроблено та обладнано для транспортування пацієнтів, у стані яких не передбачають змін, що можуть призвести до переходу в стан екстрених пацієнтів.

2

Автомобіль швидкої медичної допомоги мають відповідати всім обов'язковим вимогам до цих транспортних засобів, встановленим законодавством України.

3

Вимоги до автомобіля:

-двигун (Євро – 3)

- звукоізоляція, тепло ізоляція салону

-перегородка між медичним салоном і кабіною водія повинна бути обладнана зсувним вікном

-система обігріву та охолодження медичного салону (кондиціонер)

- трьох місна кабіна з передніми комфортабельним сидіннями з підголовниками, медчний салон три комфортабельні сидіння та бокова лавка.

- Автомобіль повинен бути оснащений двома порошковими вогнегасниками , один з яких розміщують у кабіні в легкодоступному для водія місці, другий — у медичному салоні так, щоб на нього не потрапляли сонячні промені.

 

 

 

 Предмет закупівлі

Код КЕКВ (для бюджетних коштів)

Джерело фінансування

Очікувана вартість предмета закупівлі

Процедура закупівлі

Орієнтований початок проведення процедури закупівлі

Підрозділ/и (особа/и), яких планується залучити до підготовки тендерної документації (запиту цінових котирувань)

Примітки

Коренеплоди та бульби  їстівні  з високим умістом крохмалю та інуліну (картопля)

(01.13.5)

2230

місцевий бюджет

 

Запит цінових пропозицій

серпень 2014 р.

 

Зміни до річного плану затверджені рішенням  комітету з конкурсних торгів  від 25 червня 2014  року N 43  на  липень 2014 р. – торги відмінено

 

 

 

 

Затверджений рішенням  комітету з конкурсних торгів  від 15 липня 2014  року N 48

 

Голова комітету з конкурсних торгів        Партика А.С.   ______________                                                                   

                                                                                                   (підпис)

Секретар комітету

з конкурсних торгів                                     Байбара Т.О.    _______________                   

                                                                                                     (підпис)

М.П.

                                                                                                          

 

 

 Предмет закупівлі

Код КЕКВ (для бюджетних коштів)

Джерело фінансування

Очікувана вартість предмета закупівлі

Процедура закупівлі

Орієнтований початок проведення процедури закупівлі

Підрозділ/и (особа/и), яких планується залучити до підготовки тендерної документації (запиту цінових котирувань)

Примітки

Коренеплоди та бульби  їстівні  з високим умістом крохмалю та інуліну (картопля)

(01.13.5)

2230

місцевий бюджет

 

Запит цінових пропозицій

липень 2014 р.

 

 

 

 

 

Затверджений рішенням  комітету з конкурсних торгів  від 25 червня 2014  року N 43

 

Голова комітету з конкурсних торгів        Фесенко В.С.   ______________                                                                   

                                                                                                   (підпис)

Секретар комітету

з конкурсних торгів                                     Байбара Т.О.    _______________                   

                                                                                                     (підпис)

М.П.

 

13123WO553926

№ 101 (844)

23.12.2013

224260

ЗАПИТ

цінових пропозицій

1. Замовник:

1.1. Найменування: Ліщинівський психоневрологічний будинок-інтернат Головного управління праці та соцзахисту населення Полтавської облдержадміністрації

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 03189191

1.3. Місцезнаходження: Ліщинівський психоневрологічний будинок-інтернат, с.Ліщинівка, Кобеляцький р-н, Полтавська обл., 39223

1.4. Реєстраційний рахунок замовника: 35411001001904

1.5. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, e-mail).

Прізвище, ім’я, по батькові: Фесенко Віталіна Сергіївна

Посада: Голова комітету конкурсних торгів

Телефон:  (05343) 3-13-12

Тел./факс: (05343) 3-13-12

Е-mail:

1.6. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): Ліщинівський психоневрологічний будинок-інтернат, 03189191

2. Фінансування закупівлі:

2.1. Джерело фінансування закупівлі: власні кошти, кошти місцевих бюджетів

2.2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість закупівлі: 142560 (сто сорок дві тисячі п’ятсот шістдесят) грн.

2.3. Очікувана ціна одиниці товару(у разі закупівлі товару): інформація надається у вигляді окремого електронного документу.

3. Адреса веб-порталу Уповноваженого органу, на якому розміщується інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua

4. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю:

5. Інформація про предмет закупівлі:

5.1. Найменування предмета закупівлі: код 10.51.1 - молоко та вершки, рідинні, оброблені (Молоко коров”яче 3,2 % жир. ( згідно ДСТУ 2661:2010 ) - 18000 кг.)

5.2.Опис предмета закупівлі чи його частин (якщо замовник передбачає подання цінових пропозицій за частинами), в тому числі їх необхідні технічні та інші параметри

5.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: с.Ліщинівка, Кобеляцький р-н, Полтавська обл.

5.4. Строк поставки товарів або надання послуг: на протязі 2014 року

6. Основні умови договору: відповідно до р. ІХ Закону

7. Строк дії цінових пропозицій.:  не менше 120 календарних днів з моменту розкриття

8. Подання цінових пропозицій:

8.1. Місце: за адресою замовника, бухгалтерія

8.2. Cтрок: 24.01.2014р. 09.00

9. Розкриття цінових пропозицій:

9.1. Місце: за адресою замовника, приймальня

9.2. Дата і час: 24.01.2014р. 11.00

10. Додаткова інформація:

11. Iнформація для оператору прийому:

12. Посада, прізвище та ініціали особи, що підписує оголошення:

Голова комітету конкурсних торгів Фесенко Віталіна Сергіївна

_________________________

(підпис, М. П.)

 

13123WO554343

№ 101 (844)

23.12.2013

224655

ОГОЛОШЕННЯ

про проведення відкритих торгів

1. Замовник:

1.1. Найменування: Ліщинівський психоневрологічний будинок-інтернат Головного управління праці та соцзахисту населення Полтавської облдержадміністрації

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 03189191

1.3. Місцезнаходження: Ліщинівський психоневрологічний будинок-інтернат, с.Ліщинівка, Кобеляцький р-н, Полтавська обл., 39223

1.4. Реєстраційний рахунок замовника: 35411001001904

1.5. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, e-mail).

Прізвище, ім’я, по батькові: Фесенко Віталіна Сергіївна

Посада: Голова комітету конкурсних торгів

Телефон:  (05343) 3-13-12

Тел./факс: (05343) 3-13-12

Е-mail:

1.6. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): Ліщинівський психоневрологічний будинок-інтернат, 03189191

2. Фінансування закупівлі:

2.1. Джерело фінансування закупівлі: власні кошти, кошти місцевих бюджетів

2.2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість закупівлі: 216920 (двісті шістнадцять тисяч дев’ятсот двадцять) грн.

2.3. Очікувана ціна одиниці товару(у разі закупівлі товару): інформація надається у вигляді окремого електронного документу.

3. Адреса веб-порталу Уповноваженого органу, на якому розміщується інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua

4. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю:

5. Інформація про предмет закупівлі:

5.1. Найменування предмета закупівлі: код 19.20.2 - паливо рідинне та газ; оливи мастильні (Бензин А-92 згідно ДСТУ - 15550 л.; дизельне паливо згідно ДСТУ - 2700 л.; олива дизельна М10Г2К згідно ДСТУ - 100 л.; олива автол М8В1 згідно ДСТУ - 80л.; олива ТАД - 17 згідно ДСТУ - 10 л.; олива 10W40 згідно ДСТУ - 20 л. ): лот 1 - Бензин А-92 згідно ДСТУ - 15550 л.; лот 2 - дизельне паливо згідно ДСТУ - 2700 л.; лот 3 - олива дизельна М10Г2К згідно ДСТУ - 100 л.; лот 4 - олива автол М8В1 згідно ДСТУ - 80 л.; лот 5 - олива ТАД - 17 згідно ДСТУ - 10 л.; лот 6 - олива 10W40 згідно ДСТУ - 20 л.

5.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг:

5.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: с.Ліщинівка, Кобеляцький р-н, Полтавська обл.; лот 1 - с.Ліщинівка, Кобеляцький р-н, Полтавська обл., лот 2 - с.Ліщинівка, Кобеляцький р-н, Полтавська обл., лот 3 - с.Ліщинівка, Кобеляцький р-н, Полтавська обл., лот 4 - с.Ліщинівка, Кобеляцький р-н, Полтавська обл., лот 5 - с.Ліщинівка, Кобеляцький р-н, Полтавська обл., лот 6 - с.Ліщинівка, Кобеляцький р-н, Полтавська обл.

5.4. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг:  лот 1 - на протязі 2014 року, лот 2 - на протязі 2014 року, лот 3 - на протязі 2014 року, лот 4 - на протязі 2014 року, лот 5 - на протязі 2014 року, лот 6 - на протязі 2014 року; на протязі 2014 року

6. Місце отримання документації конкурсних торгів: за адресою замовника

7.1. Розмір і вид забезпечення пропозиції конкурсних торгів (якщо замовник вимагає його надати): не вимагається

7.2. Умови надання:

8. Подання пропозицій конкурсних торгів:

8.1. Місце: за адресою замовника, бухгалтерія

8.2. Cтрок: 24.01.2014р. 09.00

9. Розкриття пропозицій конкурсних торгів:

9.1. Місце: за адресою замовника, приймальня

9.2. Дата та час: 24.01.2014р. 11.30

10. Намір укласти рамкову угоду:

11. Додаткова інформація:

12. Iнформація для оператору прийому:

13. Посада, прізвище та ініціали особи, що підписує оголошення:

Голова комітету конкурсних торгів Фесенко Віталіна Сергіївна

_________________________

(підпис, М. П.)

 

 

13123WO553710

№ 101 (844)

23.12.2013

224051

ОГОЛОШЕННЯ

про проведення відкритих торгів

1. Замовник:                                                  

1.1. Найменування: Ліщинівський психоневрологічний будинок-інтернат Головного управління праці та соцзахисту населення Полтавської облдержадміністрації

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 03189191

1.3. Місцезнаходження: Ліщинівський психоневрологічний будинок-інтернат, с.Ліщинівка, Кобеляцький р-н, Полтавська обл., 39223

1.4. Реєстраційний рахунок замовника: 35411001001904

1.5. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, e-mail).

Прізвище, ім’я, по батькові: Фесенко Віталіна Сергіївна

Посада: Голова комітету конкурсних торгів

Телефон:  (05343) 3-13-12

Тел./факс: (05343) 3-13-12

Е-mail:

1.6. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): Ліщинівський психоневрологічний будинок-інтернат, 03189191

2. Фінансування закупівлі:

2.1. Джерело фінансування закупівлі: власні кошти, кошти місцевих бюджетів

2.2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість закупівлі: 333072 (триста тридцять три тисячі сімдесят дві) грн.

2.3. Очікувана ціна одиниці товару(у разі закупівлі товару): інформація надається у вигляді окремого електронного документу.

3. Адреса веб-порталу Уповноваженого органу, на якому розміщується інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua

4. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю:

5. Інформація про предмет закупівлі:

5.1. Найменування предмета закупівлі: код 10.71.1 - вироби хлібобулочні, кондитерські та кулінарні, борошняні, нетривалого зберігання (Хліб пшеничний овал різаний ( згідно ДСТУ 4582:2006 ) - 32400 кг.; Хліб житній овал різаний ( згідно ДСТУ 4583:2006 ) -32400 кг.) (2 лоти)

5.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг:

5.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: с.Ліщинівка, Кобеляцький р-н, Полтавська обл.

5.4. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: на протязі 2014 року

6. Місце отримання документації конкурсних торгів: за адресою замовника

7.1. Розмір і вид забезпечення пропозиції конкурсних торгів (якщо замовник вимагає його надати): не вимагається

7.2. Умови надання:

8. Подання пропозицій конкурсних торгів:

8.1. Місце: за адресою замовника, бухгалтерія

8.2. Cтрок: 24.01.2014р. 09.00

9. Розкриття пропозицій конкурсних торгів:

9.1. Місце: за адресою замовника, приймальня

9.2. Дата та час: 24.01.2014р. 12.00

10. Намір укласти рамкову угоду:

11. Додаткова інформація:

12. Iнформація для оператору прийому:

13. Посада, прізвище та ініціали особи, що підписує оголошення:

Голова комітету конкурсних торгів Фесенко Віталіна Сергіївна

_________________________

(підпис, М. П.)

 

13123WO553612

№ 101 (844)

23.12.2013

223953

ОГОЛОШЕННЯ

про проведення відкритих торгів

1. Замовник:

1.1. Найменування: Ліщинівський психоневрологічний будинок-інтернат Головного управління праці та соцзахисту населення Полтавської облдержадміністрації

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 03189191

1.3. Місцезнаходження: Ліщинівський психоневрологічний будинок-інтернат, с.Ліщинівка, Кобеляцький р-н, Полтавська обл., 39223

1.4. Реєстраційний рахунок замовника: 35411001001904

1.5. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, e-mail).

Прізвище, ім’я, по батькові: Фесенко Віталіна Сергіївна

Посада: Голова комітету конкурсних торгів

Телефон:  (05343) 3-13-12

Тел./факс: (05343) 3-13-12

Е-mail:

1.6. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): Ліщинівський психоневрологічний будинок-інтернат, 03189191

2. Фінансування закупівлі:

2.1. Джерело фінансування закупівлі: власні кошти, кошти місцевих бюджетів

2.2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість закупівлі: 228525 (двісті двадцять вісім тисяч п’ятсот двадцять п’ять) грн.

2.3. Очікувана ціна одиниці товару(у разі закупівлі товару): інформація надається у вигляді окремого електронного документу.

3. Адреса веб-порталу Уповноваженого органу, на якому розміщується інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua

4. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю:

5. Інформація про предмет закупівлі:

5.1. Найменування предмета закупівлі: код 10.11.1 - м’ясо великої рогатої худоби, свиней, овець, кіз, коней та інших тварин родини конячих, свіже чи охолоджене (Свинина 2 категорії ( туші м”ясних свиней від 34 до 90 кг. включно без шкіри , товщина сала від 1,5до 4 см.згідно ГОСТу 7724-77) - 5000 кг.; Яловичина на к/с 1 категорії. Від корів, волів і телиць у вигляді пів туш або четвертин; термічний стан в товщині м”язів на глибині 8 см. становить +2 С , без залишків шкіри , побитостей та згусків крові , крововиливів , без внутрішного жиру , розпиляні по центру вздовж позвонка згідно ГОСТу 779-55 -2500 кг. ) (2 лоти)

5.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг:

5.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: с.Ліщинівка, Кобеляцький р-н, Полтавська обл.

5.4. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: на протязі 2014 року

6. Місце отримання документації конкурсних торгів: за адресою замовника

7.1. Розмір і вид забезпечення пропозиції конкурсних торгів (якщо замовник вимагає його надати): не вимагається

7.2. Умови надання:

8. Подання пропозицій конкурсних торгів:

8.1. Місце: за адресою замовника, бухгалтерія

8.2. Cтрок: 24.01.2014р. 09.00

9. Розкриття пропозицій конкурсних торгів:

9.1. Місце: за адресою замовника, приймальня

9.2. Дата та час: 24.01.2014р. 10.30

10. Намір укласти рамкову угоду:

11. Додаткова інформація:

12. Iнформація для оператору прийому:

13. Посада, прізвище та ініціали особи, що підписує оголошення:

Голова комітету конкурсних торгів Фесенко Віталіна Сергіївна _________________________

(підпис, М. П.)

 

13123WO553439

№ 101 (844)

23.12.2013

223780

ОГОЛОШЕННЯ

про проведення відкритих торгів

1. Замовник:

1.1. Найменування: Ліщинівський психоневрологічний будинок-інтернат Головного управління праці та соцзахисту населення Полтавської облдержадміністрації

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 03189191

1.3. Місцезнаходження: Ліщинівський психоневрологічний будинок-інтернат, с.Ліщинівка, Кобеляцький р-н, Полтавська обл., 39223

1.4. Реєстраційний рахунок замовника: 35411001001904

1.5. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, e-mail).

Прізвище, ім’я, по батькові: Фесенко Віталіна Сергіївна

Посада: Голова комітету конкурсних торгів

Телефон:  (05343) 3-13-12

Тел./факс: (05343) 3-13-12

Е-mail:

1.6. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): Ліщинівський психоневрологічний будинок-інтернат, 03189191

2. Фінансування закупівлі:

2.1. Джерело фінансування закупівлі: власні кошти, кошти місцевих бюджетів

2.2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість закупівлі: 349700 (триста сорок дев’ять тисяч сімсот) грн.

2.3. Очікувана ціна одиниці товару(у разі закупівлі товару): інформація надається у вигляді окремого електронного документу.

3. Адреса веб-порталу Уповноваженого органу, на якому розміщується інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua

4. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю:

5. Інформація про предмет закупівлі:

5.1. Найменування предмета закупівлі: код 10.51.4 - сир сичужний та кисломолочний сир (Сир кисломолочний 9% жир. згідно ДСТУ 4554:2006 - 6500 кг. ; сир твердий 50% жир. згідно ДСТУ - 2600кг.) (2 лоти)

5.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг:

5.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: с.Ліщинівка, Кобеляцький р-н, Полтавська обл.

5.4. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: на протязі 2014 року

6. Місце отримання документації конкурсних торгів: за адресою замовника

7.1. Розмір і вид забезпечення пропозиції конкурсних торгів (якщо замовник вимагає його надати): не вимагається

7.2. Умови надання:

8. Подання пропозицій конкурсних торгів:

8.1. Місце: за адресою замовника, бухгалтерія

8.2. Cтрок: 24.01.2014р. 09.00

9. Розкриття пропозицій конкурсних торгів:

9.1. Місце: за адресою замовника, приймальня

9.2. Дата та час: 24.01.2014р. 10.00

10. Намір укласти рамкову угоду:

11. Додаткова інформація: кваліфікаційні критерії - відповідно до ст.16 Закону. Більш детально - у конкурсній документації

12. Iнформація для оператору прийому:

13. Посада, прізвище та ініціали особи, що підписує оголошення:

Голова комітету конкурсних торгів Фесенко Віталіна Сергіївна

_________________________

(підпис, М. П.)

 

13123WO553381

№ 101 (844)

23.12.2013

223730

ОГОЛОШЕННЯ

про проведення відкритих торгів

1. Замовник:

1.1. Найменування: Ліщинівський психоневрологічний будинок-інтернат Головного управління праці та соцзахисту населення Полтавської облдержадміністрації

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 03189191

1.3. Місцезнаходження: Ліщинівський психоневрологічний будинок-інтернат, с.Ліщинівка, Кобеляцький р-н, Полтавська обл., 39223

1.4. Реєстраційний рахунок замовника: 35411001001904

1.5. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, e-mail).

Прізвище, ім’я, по батькові: Фесенко Віталіна Сергіївна

Посада: Голова комітету конкурсних торгів

Телефон:  (05343) 3-13-12

Тел./факс: (05343) 3-13-12

Е-mail:

1.6. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): Ліщинівський психоневрологічний будинок-інтернат, 03189191

2. Фінансування закупівлі:

2.1. Джерело фінансування закупівлі: власні кошти, кошти місцевих бюджетів

2.2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість закупівлі: 328250 (триста двадцять вісім тисяч двісті п’ятдесят) грн.

2.3. Очікувана ціна одиниці товару(у разі закупівлі товару): інформація надається у вигляді окремого електронного документу.

3. Адреса веб-порталу Уповноваженого органу, на якому розміщується інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua

4. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю:

5. Інформація про предмет закупівлі:

5.1. Найменування предмета закупівлі: код 10.51.5 - продукти молочні, інші (Кефір 3,2% жир. згідно ДСТУ 4417:2005 - 26600 кг.; сметана 15 % жир. згідно ДСТУ 4418:2005 - 2600 кг. ; консерви молочні ( молоко незбиране згущене з цукром ) згідно ДСТУ 4274:2003 - 2000 кг.) (3 лоти)

5.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг:

5.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: с.Ліщинівка, Кобеляцький р-н, Полтавська обл.

5.4. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: на протязі 2014 року

6. Місце отримання документації конкурсних торгів: за адресою замовника

7.1. Розмір і вид забезпечення пропозиції конкурсних торгів (якщо замовник вимагає його надати): не вимагається

7.2. Умови надання:

8. Подання пропозицій конкурсних торгів:

8.1. Місце: за адресою замовника, бухгалтерія

8.2. Cтрок: 24.01.2014р. 09.00

9. Розкриття пропозицій конкурсних торгів:

9.1. Місце: за адресою замовника, приймальня

9.2. Дата та час: 24.01.2014р. 09.30

10. Намір укласти рамкову угоду:

11. Додаткова інформація: кваліфікаційні критерії - відповідно до ст.16 Закону. Більш детально - у конкурсній документації

12. Iнформація для оператору прийому:

13. Посада, прізвище та ініціали особи, що підписує оголошення:

Голова комітету конкурсних торгів Фесенко Віталіна Сергіївна  _________________________

(підпис, М. П.)